TICC News (English)

(alphabetical order)

ASAKA Chorverein (Fukushima,Japan)
Aves Juvenes (Aichi,Japan)
Camphora Ventus (Osaka,Japan)
CancaoNova (Hyogo,Tokyo & Shizuoka,Japan)
Chamber Chor "Zero" (Hiroshima,Japan)
Chor Brillante (Osaka,Japan)
Chor OBANDES (Tokyo,Japan)
Chorus Club of Kyoto Girls' Senior High School (Kyoto,Japan)
Chorus Club of Okayama Hakuryou Junior and Senior High School (Okayama,Japan)
Chorus Group☆VEGA (Hiroshima,Japan)
Chorus Group GMC (Gifu,Japan)
Coro Vista (Osaka,Japan)
Ensemble Carpe Diem (Hyogo,Japan)
Female Choir Stella (Hyogo,Japan)
MANILA CHAMBER SINGERS (Philippines)
Ohta Laboratory (Tokyo,Japan)
Orphe Choirs (Osaka,Japan)
Sanda Children's Choir "Swan" (Hyogo,Japan)
Seikyo Chorus Club (Osaka,Japan)
Tokyo Biyori (Tokyo,Japan)
Toyonaka Chamber Choir (Osaka,Japan)
Toyonaka Youth Choir (Osaka,Japan)
Vocal Ensemble Kaka (Hyogo,Japan)
Voces Ksa:na (Osaka,Japan)
VOCI BRILLANTI (Aichi,Japan)